Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Siodle

Aktualnie znajdujesz się na:

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODZICE/OPIEKUNOWI PRAWNI I WYCHOWANKOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DOM DZIECKA „CATHARINA”, 58-350 MIEROSZÓW, NOWE SIODŁO 73A, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE, REGON: 891324729
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt w siedzibie administratora lub pod adresem mailowym: iod@bajan.com.pl, tel. 601822371

3) Podstawą prawną przetwarzania danych są regulacje:

 1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późń. zm.);
 3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202);
 4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późń. zm.);
 5. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm);
 6. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz 267 z późn. zm.);
 7. Konwencji o prawach dziecka ( Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526);
 8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. nr 292, poz. 1720).
 9.  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z późn.zm.),


4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze, zadań statutowych placówki – celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b. zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

c. w celu prowadzenia konkursów, realizacji projektów edukacyjnych i innych akcji związanych z działalnością placówki oraz promocji na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w przypadku wyrażenia osobnej zgody na takie przetwarzanie

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 5. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres Administratora zgodnie art. 17 RODO
 1. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów, o których mowa w pkt. 3) lit. a i b jest obowiązkowe.
 3. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle, Nowe Siodło 73A, 58-350 Mieroszów, e-mail. sekretariat@copow.eu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt w siedzibie administratora lub pod adresem mailowym: iod@bajan.com.pl, tel. 601822371 
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanym lub dostarczonym dokumencie aplikacyjnym zawierającym oświadczenia, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a) w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie  art. 22¹ Kodeksu Pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO).

b) zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub dokumencie rekrutacyjnym (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO), jeżeli przekazaną są nam inne dane niż wymienione powyżej pod lit. a.

c) zgoda (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w zakresie przetwarzania Twoich danych po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacyjnego.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 12 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji,
 • Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą mieli pracownicy upoważnieni przez administratora danych osobowych, innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję, że na terenie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  i podległych mu placówek  umieszczono kamery monitoringu wizyjnego.

 1. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle, Nowe Siodło 73A,
  58-350 Mieroszów,  e-mail: sekretariat@copow.eu
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych bezpośrednio w placówce  lub za pośrednictwem  e-mail – ido@bajan.com.pl, telefon 601822371
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz wychowanków  na terenie COPOW oraz jednostek podległych:
  1. Placówka Opiekuńczo-wychowawcza Catharina1 w Nowym Siodle
  2. Placówka Opiekuńczo-wychowawcza Catharina2 w Nowym Siodle
  3. Placówka Opiekuńczo-wychowawcza Catharina3 w Nowym Siodle
  4. Placówka Opiekuńczo-wychowawcza Catharina4 w Nowym Siodle
  5. Placówka Opiekuńczo-wychowawcza Jedlina1 w Jedlinie Zdroju
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e  RODO  jakim jest przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Monitoring wizyjny zorganizowano zgodnie  z przepisami   art. 4b. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 5. Monitoringiem objęto teren wokół obiektów oraz ciągi komunikacyjne.
 6. Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych będą podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę informatyczną Administratora, oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane 30 dni na urządzeniu rejestrującym.
 8. Jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień, w tym m.in. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych lub ich usunięcia. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw;
  1. dostępu do danych osobowych (w tym danych wychowanka),
  2. prawo do animizacji wizerunku o ile administrator wykaże taką możliwość,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 9. Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Metadane

Data publikacji : 25.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Siodle
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry